Regulamin imprezy pod nazwą "Polsat Boxing Night: Adamek vs Molina"

Sporty walki
Regulamin imprezy pod nazwą "Polsat Boxing Night: Adamek vs Molina"
graf. Polsat Sport

Regulamin imprezy pod nazwą "Polsat Boxing Night: Adamek vs Molina"

I. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w imprezie masowej pod nazwą „Polsat Boxing Night: Adamek vs Molina” (dalej: „Impreza”), odbywającej się w dniu 2 kwietnia 2016 r. w hali TAURON Arena Kraków (dalej: „Teren Imprezy”).

2. Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy, tj. Telewizja Polsat Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 04-175) przy ul. Ostrobramskiej 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000388899, o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700,00 PLN, posiadającą numer NIP: 1130054762 oraz numer REGON: 930171612 (dalej: „Organizator”).

3. Osoby uczestniczące w Imprezie, posiadające Bilety zwane są dalej łącznie „Uczestnikami” lub „Posiadaczami Biletów”, a każda z osobna „Uczestnikiem” lub „Posiadaczem Biletu”.

4. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego biletu (dalej łącznie jako „Bilety”, a każdy z osobna jako „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.

5. Uczestnicy przebywają na Imprezie na własną odpowiedzialność i pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków Regulaminu.

 

II. Bilety

 

1. Prawo wstępu na Teren Imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora Imprezy oraz dokument potwierdzający tożsamość. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mają prawo wstępu na Imprezę wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Zarówno małoletni, jak i ich opiekunowie są zobowiązani do zakupu biletu na Imprezę

2. Bilety na Imprezę (dalej: „Bilety”) sprzedawane są po cenie na nich wydrukowanej i wyłącznie w serwisie transakcyjnym eBilet za pośrednictwem strony www.ebilet.pl, pod adresem: https://www.ebilet.pl/szukaj.php?t=t&tid=19774, w punktach własnych sprzedaży stacjonarnej eBilet oraz partnerskich punktach sprzedaży stacjonarnej, wskazanych pod adresem: https://www.ebilet.pl/punkty.php, a także w kasach znajdujących się w hali na Terenie Imprezy w dniu odbycia Imprezy, o ile Bilety będą jeszcze dostępne.
3. Zakazana jest sprzedaż bądź odsprzedaż Biletów w sposób inny niż określony w Regulaminie.

4. Bilet nabyty z naruszeniem zasad Regulaminu może zostać unieważniony przez Organizatora, a posiadaczowi Biletu nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot jego ceny.

5. Bilet na Imprezę musi zostać okazany przy wejściu na Imprezę. Organizator lub podmiot, który na zlecenie Organizatora będzie dokonywał skanowania Biletów, ma prawo zażądać okazania dowodu potwierdzającego tożsamość posiadacza Biletu, tj. zawierających imię, nazwisko i zdjęcie. Niespełnienie warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może spowodować odmowę wstępu na Imprezę, a posiadaczowi Biletu nie będzie przysługiwał w takiej sytuacji zwrot jego ceny.

6. Posiadacz Biletu, który nie przybędzie na Imprezę w czasie określonym w pkt. III ppkt. 1 niniejszego Regulaminu, jako spóźniony może zostać niewpuszczony na Imprezę z uwagi na wymogi transmisji telewizyjnej Imprezy i nie będzie mu przysługiwał w takiej sytuacji zwrot ceny Biletu. Decyzję o nie wpuszczeniu spóźnionego posiadacza Biletu na Imprezę podejmują przedstawiciele Organizatora. Decyzja przedstawicieli Organizatora jest ostateczna.

7. Uczestnicy Imprezy mają generalny obowiązek stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do tych poleceń może zostać zobowiązana do opuszczenia Terenu Imprezy i w takiej sytuacji nie będzie jej przysługiwał zwrot ceny Biletu.

8. Zakupiony Bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na uczestniczenie w Imprezie, która może być cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części ceny wydrukowanej na Bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę czy w jej trakcie.

9. Bilet upoważnia Uczestnika wyłącznie do jednorazowego wejścia na Teren Imprezy. Powyższe oznacza, że w przypadku opuszczenia Terenu Imprezy przez danego Uczestnika bez zgody Organizatora, posiadacz Biletu traci prawo do dalszego w niej uczestniczenia (w szczególności nie jest możliwe wielokrotne wychodzenie i wchodzenie na Imprezę na podstawie tego samego Biletu) i nie będzie mu przysługiwał w takiej sytuacji zwrot jego ceny.

10. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych, a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, za wyjątkiem podmiotów, które uzyskały na to zgodę Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Imprezy w przypadku zaistnienia zdarzeń niezawinionych lub niezależnych od Organizatora (w tym w szczególności rezygnacja lub brak możliwości wzięcia udziału w Imprezie przez poszczególnych zawodników). Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu, poza zwrotem całości lub części ceny Biletu, w przypadku gdy Impreza z przyczyn niezawinionych lub niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

12. W przypadku zmiany daty, miejsca Imprezy lub istotnej zmiany w programie Imprezy, posiadacz Biletu może zwrócić Bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości ceny Biletu. Przez istotną zmianę rozumiana jest zmiana czyniąca imprezę zasadniczo inną, wedle rozsądnej opinii Organizatora, niż impreza, której mogliby ogólnie oczekiwać nabywcy Biletów. Informacja o zmianie daty, miejsca lub istotnej zmianie w programie Imprezy zostanie niezwłocznie ogłoszona przez Organizatora na jego stronie internetowej http://www.polsatsport.pl/liga/polsat_boxing_night . W przypadku zwrotu Biletu z powodu istotnej zmiany w programie Imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz Biletu otrzyma zwrot ceny Biletu w wysokości proporcjonalnej do części programu Imprezy, który uległ istotnej zmianie.

13. Poza wskazanymi powyżej przypadkami Bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

14. Zwroty ceny Biletu, o których mowa w Regulaminie, będą dokonywane zgodnie z regulaminem zakupu biletów w systemie dystrybucji biletów eBilet, znajdującym się pod adresem: https://www.ebilet.pl/readme.php?id=regulamin .

 

III. Zasady organizacyjne i porządkowe

 

1. Godziną wejścia uczestników na Imprezę, tj. wpuszczenia na Teren Imprezy jest godzina 16.30 w dniu 2 kwietnia 2016 r., natomiast godziną rozpoczęcia Imprezy jest godzina 18:30 w tym dniu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tych godzin, o czym poinformuje uczestników Imprezy. 2. Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:
a. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie: - zakazujące wstępu na imprezę masowa, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, - zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

b. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w 5.
4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m. in.:

a. służby porządkowe i służby informacyjne;
b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych;

c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

3. Na Terenie Imprezy zakazane jest:

a. wchodzenie na teren nieprzeznaczony dla uczestników Imprezy, tj. ring, strefa produkcji, szatnie zawodników, pomieszczenia techniczne i administracyjne hali oraz wszystkie inne, wymienione w regulaminie obiektu, w którym odbywa się Impreza;

b. wnoszenie i posiadanie przez uczestników jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, jak również broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, wskaźników laserowych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych zakupionych w punktach sprzedaży autoryzowanych przez Organizatora;

c. wnoszenie hulajnóg, rowerów i temu podobnych sprzętów;

d. wnoszenie jakichkolwiek artykułów spożywczych nie zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Organizatora;

e. wnoszenie napojów w pojemnikach innych niż plastikowe, zakupionych w punktach sprzedaży autoryzowanych przez Organizatora na płytę oraz trybunę hali TAURON Arena Kraków.

f. wnoszenie i rozwieszanie flag i transparentów innych, niż barwy narodowe występujących zawodników;

g. rzucanie jakimikolwiek przedmiotami na ring, w innych uczestników Imprezy, niszczenie obiektu, w którym odbywa się Impreza, w tym urządzeń;

h. zachowywanie się agresywnie, prowokująco, wygłaszanie bądź skandowanie wulgarnych, obraźliwych treści, haseł, a także w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, niezgodnie z Regulaminem;

i. wnoszenie sprzętu przeznaczonego do rejestracji obrazu lub dźwięku, jak i dokonywanie rejestracji obrazu lub dźwięku z Imprezy; osoby naruszające zakaz, o którym mowa w tym punkcie, będą zobowiązane do złożenia sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk w depozyt, którego koszt wynosi 50 PLN; koszt depozytu nie podlega zwrotowi; odbiór przedmiotu z depozytu może nastąpić dopiero po zakończeniu Imprezy; w stosunku do osób, które dokonywałyby rejestracji obrazu lub dźwięku z Imprezy, mogą być kierowane roszczenia karne i cywilne;

j. wprowadzanie psów i innych zwierząt.

k. tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

4. Organizator ma prawo:

a. odmówić wstępu na Imprezę w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa;
b. odmówić wstępu na Imprezę osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.

c. odmówić wstępu na Imprezę osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach lub jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie, a także osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, osobom których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację; w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, zażądać, aby posiadacz Biletu opuścił Teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane; dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, porządek Imprezy, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem;

d. odmówić wstępu na płytę i trybuny, lub wydania polecenia porządkowego opuszczenia trybuny osobom które posiadają zakupiony alkohol w punktach sprzedaży autoryzowanych przez Organizatora.

e. do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w zakresie określonym ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

f. dokonać zmiany daty, miejsca Imprezy lub istotnej zmiany w programie Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora;

g. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa - za zgodą posiadacza Biletu zamienić jego miejsce siedzące na inne; posiadaczowi Biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub - w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę - kwota, jaką zapłacił on za Bilet.

5. Służby porządkowe, których członkowie legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych do:

a. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b. legitymowania uczestników Imprezy w celu ustalenia ich tożsamości;

c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te znoszą lub posiadają niedozwolone przedmioty;

d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy;

e. stwierdzania, czy dany przedmiot będący w posiadaniu uczestnika Imprezy jest przedmiotem niebezpiecznym lub z innych przyczyn zakazanym.

f. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

g. stosowania środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
h. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, jak również dla mienia podlegającego ochronie.

6. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

7. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m. in. w:

a. ręczne wykrywacze metalu;

b. inne, niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

8. Organizator ma prawo wyznaczenia stref podziału Imprezy i odgrodzenia ich przy pomocy barierek ochronnych.

9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe Imprezy.

10. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy zobowiązany jest:

a) natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby Informacyjne;

b) bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. a powyżej;

c) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;

d) unikać wywoływania paniki;

e) bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
11. Przebieg Imprezy będzie rejestrowany audiowizualnie (obraz, dźwięk lub obraz i dźwięk) przez Organizatora lub inny upoważniony przez niego podmiot na potrzeby audycji telewizyjnych, materiałów fotograficznych lub utworów audiowizualnych, w tym również wprowadzanych do obrotu handlowego. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na rejestrację audiowizualną jego wizerunku i głosu jako uczestnika Imprezy oraz wykorzystania takiej rejestracji w ramach audycji telewizyjnych, materiałów fotograficznych i utworów audiowizualnych, a także dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

12. Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy stosowane będą efekty pirotechniczne oraz światła stroboskopowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w zdaniu powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Uczestnik akceptuje powyższe ostrzeżenia i nie będzie wnosił pretensji oraz roszczeń, mających na celu uzyskanie rekompensaty lub odszkodowania z tytułu zastosowania opisanych powyżej dźwięków, efektów lub świateł.

13. Gadżety będą sprzedawane na Terenie Imprezy wyłącznie przez Organizatora lub podmioty, które uzyskały zgodę Organizatora.

14. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzania zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

 

IV. Przepisy karne z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych:


„Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:
1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;
2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.”
„Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.”
„Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.”
„Art. 57. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.”
„Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.”
„Art. 58. 1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.
3. Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej.”
„Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.”
„Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
„Art. 61. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.”


V. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz inne przepisy polskiego prawa, a także zapisy regulaminu hali Terenu Imprezy, udostępnionego na stronie internetowej TAURON Arena Kraków http://www.tauronarenakrakow.pl/wp-content/uploads/2015/10/Regulamin-Obiektu.pdf, oraz - w zakresie Biletów - regulaminu zakupu biletów w systemie dystrybucji biletów eBilet, znajdującego się pod adresem: https://www.ebilet.pl/readme.php?id=regulamin

2. Wszelkie reklamacje można składać w sposób przewidziany w regulaminie zakupu biletów w systemie dystrybucji biletów eBilet, znajdującym się pod adresem: https://www.ebilet.pl/readme.php?id=regulamin

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2016 r.

Redakcja, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie