REGULAMIN KONKURSÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BRIDGE2FUN Sp. z o.o. z TELEWIZJĄ POLSAT Sp. z o.o.

Inne
REGULAMIN KONKURSÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BRIDGE2FUN Sp. z o.o. z TELEWIZJĄ POLSAT Sp. z o.o.

.


§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzone są konkursy organizowane przez Bridge2Fun Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach współpracy z Telewizją Polsat Sp. z o.o. (dalej zwaną: „Współpracą”).
2. Niniejszy Regulamin dotyczy organizacji 8 (ośmiu) konkursów w okresie od dnia 19.02.2020 r. do dnia 12.05.2020 r. (każdy konkurs zwany będzie dalej oddzielnie lub łącznie z pozostałymi „Konkursem”, a wszystkie konkursy łącznie będą zwane „Konkursami”) o następujących nazwach:
a) Konkurs 1 – „Wyraź pasję do futbolu”,
b) Konkurs 2 – „Dokończ zdanie”,
c) Konkurs 3 – „Triki piłkarskie”,
d) Konkurs 4 – „Stwórz mema”,
e) Konkurs 5 – „Rozwiąż quiz”,
f) Konkurs 6 – „Uzupełnij dialog”,
g) Konkurs 7 – „Przekonaj nas”,
h) Konkurs 8 – „Komentowanie”.

 

3. Konkursy polegają na kreatywnym wykonaniu czynności opisanych w Poście Konkursowym (zdefiniowanym poniżej) (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”) i opublikowanie wykonanego Zadania Konkursowego w komentarzu pod Postem Konkursowym.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (zdefiniowanego poniżej), Współorganizatora (zdefiniowanego poniżej) oraz na stronach internetowych: www.mocfutbolu.pl i www.polsatsport.pl.
5. Informacje o Konkursach dostępne są na profilu Telewizji Polsat na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/polsat oraz na stronie www.polsatsport.pl.
6. Organizatorem Konkursów jest spółka pod firmą Bridge2Fun Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535596, posługująca się nadanym numerem NIP: 7010454798 oraz numerem REGON: 360361561, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych (dalej zwana „Organizatorem”).
7. Współorganizatorem Konkursów jest spółka pod firmą TELEWIZJA POLSAT sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388899, posługująca się nadanym numerem NIP: 113-00-54-762 oraz numerem REGON: 930171612, z kapitałem zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych (dalej zwana „Współorganizatorem”).
8. Fundatorem Nagród w Konkursach jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym w wysokości 1 020 883 050 złotych, opłaconym w całości (dalej zwana „Fundatorem Nagród” lub „Santander Bank”).
9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t.), zwany dalej „Kodeksem cywilnym”.
10. Współorganizator jest odpowiedzialny za wydanie Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie.
11. Organizator i Współorganizator Konkursu oświadczają, że Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani powiązane z podmiotami będącymi właścicielami Facebooka. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkursy. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursami powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Facebooka. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika (zdefiniowanego poniżej) w związku z jego udziałem w Konkursie.
12. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 j.t. ze zm.).
13. Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: konkursy@fcb.bridge2fun.com, a w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników na adres e-mail: daneosobowe@4funmedia.pl.
14. Kontakt ze Współorganizatorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników jest realizowany na adres e-mail: daneosobowe@polsat.pl.
15. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej zwanego „Facebook”) na oficjalnym profilu Współorganizatora pod adresem www.facebook.com/polsat (dalej zwanym „Fanpage Telewizji Polsat”).
16. Informacja o każdym Konkursie będzie ogłaszana przez Organizatora lub Współorganizatora
w Czasie Trwania Współpracy (zdefiniowanym poniżej) w formie ogłoszenia konkursowego (dalej zwanego „Postem Konkursowym”) zamieszczanego na Fanpage Telewizji Polsat
w następujących terminach:

 

a) Post Konkursowy 1 – „Wyraź pasję do futbolu” zostanie opublikowany w dniu 19.02.2020 r.,
b) Post Konkursowy 2 – „Dokończ zdanie” zostanie opublikowany w dniu 25.02.2020 r.,
c) Post Konkursowy 3 – „Triki piłkarskie” zostanie opublikowany w dniu 10.03.2020 r.,
d) Post Konkursowy 4 – „Stwórz mema” zostanie opublikowany w dniu 17.03.2020 r.,
e) Post Konkursowy 5 – „Rozwiąż quiz” zostanie opublikowany w dniu 07.04.2020 r.,
f) Post Konkursowy 6 – „Uzupełnij dialog” zostanie opublikowany w dniu 14.04.2020 r.,
g) Post Konkursowy 7 – „Przekonaj nas” zostanie opublikowany w dniu 28.04.2020 r.,
h) Post Konkursowy 8 – „Komentowanie” zostanie opublikowany w dniu 05.05.2020 r.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursach
1. W Konkursach może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto w serwisie Facebook, która dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób opisany w § 5 ust. 1 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Uczestnik może wziąć udział w każdym z Konkursów. Uczestnictwo w jednym Konkursie nie wyklucza możliwości uczestnictwa w innym Konkursie.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia do udziału
w Konkursie w sposób opisany w § 5 ust. 1 Regulaminu.
4. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób opisany w § 5 ust. 1 Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: konkursy@fcb.bridge2fun.com z dopiskiem „Tytuł konkursu” zmiana danych”.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, Współorganizatora, Fundatora Nagród i Polsat Media Biuro Reklamy sp. sp.k., jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
9. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Organizatora: konkursy@fcb.bridge2fun.com lub wskazany adres korespondencyjny Organizatora z dopiskiem: „Tytuł konkursu” rezygnacja”. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym momencie.

§ 3

Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie
Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach) lub z zainstalowaną aplikacją mobilną Facebook.
§ 4
Czas trwania Współpracy i Konkursu
1. Współpraca Organizatora ze Współorganizatorem trwa przez 12 (dwanaście) tygodni w okresie od dnia 19.02.2020 r. do dnia 12.05.2020 r. (dalej zwany „Czasem Trwania Współpracy”).
2. Każdy Konkurs trwa od dnia publikacji Postu Konkursowego do czasu wskazanego w Poście Konkursowym (dalej zwany „Czasem Trwania Konkursu”).
3. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu określony jest w Poście Konkursowym (dalej zwany „Czasem zgłoszeń do Konkursu”).
4. Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu praw nabytych Uczestnika – do skrócenia lub wydłużenia Czasu Trwania Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zawarcie takiej informacji w Poście Konkursowym z wyprzedzeniem 3 (słownie: trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji
z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: konkursy@fcb.bridge2fun.com lub adres korespondencyjny Organizatora (liczy się data nadania) z dopiskiem – „Tytuł konkursu” rezygnacja” w trakcie powyższych 3 (słownie: trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Konkursie.
§ 5
Zgłoszenie do udziału w Konkursie
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez i z chwilą opublikowania wykonanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego w komentarzu pod Postem Konkursowym. Opublikowanie wykonanego Zadania Konkursowego jest równoznaczne z dokonaniem przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w Konkursie.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Regulaminu.
3. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
4. Zamieszczenie przez Uczestnika rozwiązania Zadania Konkursowego na Fanpage Telewizji Polsat, jest równoznaczne ze zgodą na publiczne ujawnienie treści jego zgłoszenia konkursowego na Fanpage Telewizji Polsat oraz na stronie www.polsatsport.pl podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

§ 6

Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursów, oraz wyłonienia osób, którym zostaną przyznane Nagrody Konkursowe (zdefiniowane poniżej) w Konkursach (dalej zwanych „Laureatami”) oraz Nagroda Główna (zdefiniowana poniżej), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą
2 (dwie) osoby delegowane przez Współorganizatora.
2. Komisja Konkursowa przyzna po 10 (dziesięć) Nagród Konkursowych w Konkursach od 1 do 7, wymienionych w § 1 ustęp 2 punkty od a) do g) Regulaminu. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy prześlą najciekawsze odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3. W przypadku Konkursu o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. h) Komisja nagrodzi jednego Uczestnika, przyznając mu Nagrodę Główną.
4. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierować się będą kryteriami subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności rozwiązania Zadania Konkursowego.
5. Komisja Konkursowa sporządza protokoły z obrad, podpisane przez wszystkich jej członków. Obrady Komisji są niejawne, z tym, że odpis protokołu jest przekazywany Organizatorowi.

§ 7

Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – (zwane dalej „Nagrodami Konkursowymi”) oraz nagroda główna opisana w ust. 3 poniżej (zwana dalej „Nagrodą Główną”).
2. Nagrodami Konkursowymi w Konkursach są giftpacki od Santander Bank Polska składające się
z bluzy, breloka, czapki, worka, butelki i powerbanka z logo Santander Bank Polska, o wartości nieprzekraczającej 180,00 złotych brutto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).
3. Nagrodą Główną w Konkursie jest wizyta w studiu sportowym Polsat Sport i uczestnictwo
w programie na żywo, realizowanym podczas finałowego wydania Ligii Mistrzów UEFA
w sezonie 2019/2020 oraz możliwość spotkania z dziennikarzami prowadzącymi program.
4. Przyznanie Nagrody Głównej wiąże się z koniecznością udzielenia przez Laureata zgody na wykorzystanie w programie jego wizerunku. Nagroda Główna nie obejmuje kosztów noclegu lub dojazdu do studia sportowego Polsat Sport w Warszawie.

§ 8

Zasady wydawania Nagród
1. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora lub Współorganizatora o przyznaniu Nagrody Konkursowej w komentarzu pod odpowiedzią Laureata na Zadanie Konkursowe
w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych po upływie Czasu Trwania Konkursu.
2. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora lub Współorganizatora o przyznaniu Nagrody Głównej w poście na Fanpage Telewizji Polsat, który zostanie opublikowany w dniu 12.05.2020 r.
3. Laureaci powiadomieni o przyznaniu Nagrody Konkursowej w sposób opisany w ust. 1 powyżej zobowiązani są przesłać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody Konkursowej, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres w Polsce, na który ma być wysłana Nagroda Konkursowa, w formie wiadomości w komunikatorze Facebook Messenger poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” na Fanpage Telewizji Polsat najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody Konkursowej. Nieprzekazanie danych w powyższym terminie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do Nagrody.
4. Nagroda Konkursowa zostanie doręczona Laureatowi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Nagroda Główna zostanie zrealizowana w dniu 30.05.2020r. podczas realizacji programu na żywo w studiu Polsat Sport.
6. Nie odebranie Nagrody Konkursowej w terminie 5 (pięciu) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody Konkursowej. Niewydane Nagrody Konkursowe pozostają do dyspozycji Organizatora.
7. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Fanpage Telewizji Polsat wraz z podaniem jego nazwy użytkownika w serwisie Facebook oraz na oznaczenie Laureata w poście z wynikami Konkursu.
8. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody Konkursowej oraz Nagrody Głównej na osobę trzecią.
9. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody Konkursowej oraz Nagrody Głównej.
10. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody Konkursowej oraz Nagrody Głównej ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
11. Organizator, Współorganizator ani Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody Konkursowej lub brak realizacji Nagrody Głównej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata.
12. Organizator. Współorganizator ani Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę danych Laureata uniemożliwiającą kontakt z Laureatem lub odebranie przez niego Nagrody Konkursowej lub brak realizacji Nagrody Głównej.

§ 9

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi oraz Współorganizatorowi w ramach Zadań Konkursowych
1. W przypadku, gdy w wyniku wykonania Zadania Konkursowego zostanie stworzony utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej zwany „Utworem”), zastosowanie będą miały poniższe postanowienia Regulaminu zawarte
w niniejszym paragrafie.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Utwory wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w tym w szczególności nienaruszające jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika Utworu w sposób określony w § 5 ust. 1 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Współorganizatorowi w odniesieniu do Utworu, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (słownie: pięciu) lat. Licencja ta uprawnia Organizatora oraz Współorganizatora do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie i rozpowszechnianie Utworu na Fanpage Telewizji Polsat na portalu społecznościowym „Facebook” oraz na stronie www.polsatsport.pl. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnik potwierdza, że udzielona licencja obejmuje m.in. zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Współorganizatora wszystkich czynności koniecznych dla publicznego udostępnienia oraz rozpowszechnienia Utworu w sposób określony w Regulaminie,
w szczególności, wprowadzania Utworu do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbki redakcyjnej lub komputerowej Utworu. Uczestnik zobowiązuje się również do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w stosunku do Organizatora lub Współorganizatora,
w szczególności prawa do integralności.
4. Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Konkursie w sposób określony w § 5 ust. 1 powyżej Uczestnik udziela ponadto Organizatorowi oraz Współorganizatorowi (lub odpowiednio dostarcza) zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora oraz Współorganizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego na zgłoszonym do Konkursu Utworu poprzez opublikowanie Utworu na Fanpage Telewizji Polsat na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz oświadcza, że posiada zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora oraz Współorganizatora wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonym do Konkursu Utworze poprzez opublikowanie Utworu na Fanpage Telewizji Polsat w portalu społecznościowym „Facebook” oraz posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego, który został utrwalony na zgłoszonym do Konkursu Utworze poprzez opublikowanie Utworu na Fanpage Telewizji Polsat w portalu społecznościowym „Facebook”.
5. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia Utworu do Konkursu oraz z tytułu korzystania z nich oraz rozpowszechniania ich przez Organizatora oraz Współorganizatora w sposób określony w Regulaminie.
6. Jeżeli po rozpowszechnieniu Filmu przez Organizatora lub Współorganizatora zgłoszone zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora Utworu lub podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Utworu lub przez osobę twierdzącą, że dysponuje prawami do wizerunku utrwalonego na Utworu, Organizator informuje o tym Uczestnika pocztą elektroniczną, na podany przez Uczestnika adres e-mail. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowania o tym Organizatora. Jeżeli Uczestnik nie wyjaśni sprawy w terminie 3 (trzech) dni od przesłania Uczestnikowi informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach i nie potwierdzi powyższego przesyłając zwrotną informację Organizatorowi, prezentacja Utworu
i uczestnictwo w Konkursie może zostać zawieszone przez Organizatora do wyjaśnienia sprawy. Natomiast jeżeli Uczestnikowi nie uda się zakończyć sprawy i przesłać stosownego potwierdzenia do Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator może podjąć decyzję
o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator oraz Współorganizator nie odpowiadają za naruszenia autorskich praw majątkowych, praw osobistych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem oraz rozpowszechnianiem Utworu przez Organizatora lub Współorganizatora w sposób określony w Regulaminie, a w przypadku skierowania roszczeń bezpośrednio do Organizatora lub Współorganizatora, Uczestnik zwolni Organizatora i Współorganizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email Organizatora: konkursy@fcb.bridge2fun.com
z dopiskiem Konkurs realizowany we współpracy z Telewizją Polsat – reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej), bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika (w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną).

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów jest spółka pod firmą Bridge 2 Fun Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535596, posługująca się nadanym numer NIP: 7010454798 oraz numerem REGON: 360361561, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, w następującym zakresie:
a) w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania Nagród Konkursowych oraz Nagrody Głównej, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” oraz
b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa konsumenckiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora można się skontaktować w formie pisemnej na adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres daneosobowe@4funmedia.pl.
3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz
w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, usług IT, hostingodawcy.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników przez Czas Trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych –
w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
i otrzymania Nagród.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych przez Współorganizatora
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów wraz z Laureatem Nagrody Głównej jest Współorganizator – TELEWIZJA POLSAT sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388899, posługująca się nadanym numerem NIP: 113-00-54-762 oraz numerem REGON: 930171612, z kapitałem zakładowym w wysokości 236.946.700 złotych, w następującym zakresie:
a) w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na Fanpage Telewizji Polsat, w zakresie dotyczącym zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o przyznaniu Nagród Konkursowych oraz Nagrody Głównej, dystrybucji Nagród Konkursowych oraz realizacji Narody Głównej oraz ewentualnego ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, będących prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, oraz
b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współorganizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa konsumenckiego, na podstawie art. 6ust. 1lit. c) RODO.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Współorganizatora można się skontaktować w formie pisemnej na adres: ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, 00-854 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: daneosobowe@polsat.pl.
3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Współorganizatora mogą być podmioty współpracujące z Współorganizatorem – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz
w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Współorganizatora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Współorganizatora, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, usług IT, hostingodawcy, firmy kurierskie.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Współorganizatora do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
5. Współorganizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestników przez Czas Trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych –
w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współorganizatora, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Współorganizatora narusza przepisy prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub do otrzymania Nagród.

§ 13

Wykluczenie z udziału w Konkursie
1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku:
a) podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych,
b) braku spełnienia przez Uczestnika co najmniej jednego z warunków znajdujących zastosowanie zgodnie z § 2 ust. 1 – 3 Regulaminu,
c) naruszenia przez Uczestnika dowolnego postanowienia Regulaminu.
2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator ustali przyczyny wykluczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody. W takim przypadku Uczestnik będący Laureatem zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator Konkursu oraz Współorganizator nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń) w związku
z przystąpieniem przez Uczestnika i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z konsumentami.
2. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze oraz Współorganizatorze, Organizator oraz Współorganizator informują, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator oraz Współorganizato rinformują jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator oraz Współorganizator informują, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc
w sprawie sporu pomiędzy konsumentem a Organizatorem lub Współorganizatorem, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
4. Organizator oraz Współorganizator zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone
w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator lub Współorganizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu przez Uczestnika wszelkich praw nabytych – do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w Poście Konkursowym z wyprzedzeniem
3 (słownie: trzech) dni roboczych z zastrzeżeniem, że brak przesłania przez Uczestnika informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie drogą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@fcb.bridge2fun.com lub adres korespondencyjny Organizatora (liczy się data nadania) z dopiskiem „Tytuł konkursu” rezygnacja” w trakcie powyższych 3 (słownie: trzech) dni roboczych będzie rozumiany jako zgoda Uczestnika na dalsze uczestnictwo w Konkursie
i zmiany w Regulaminie.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Przeczytaj koniecznie