REGULAMIN KONKURSU SMS „Wygraj książkę Navala”

Inne
REGULAMIN KONKURSU SMS „Wygraj książkę Navala”
Bellona

Weź udział w konkursie i zdobądź najnowszą książkę autorstwa Navala - legendy jednostki GROM!

REGULAMIN KONKURSU SMS

„Wygraj książkę Navala”

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”)określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs SMS „Wygraj książkę Navala” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Teleaudio DWA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770  („Organizator”), działająca w porozumieniu z Telewizją POLSAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388899.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play i Cyfrowy Polsat.
 4. Koszt wysłania SMS pod numer 7157 każdorazowo wynosi 1zł netto / 1,23 zł brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 7157 oraz 8091 jest Organizator.

 

§2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”).
 2. Przystąpienie do Konkursu poprzez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także ich małżonkowie oraz członkowie ich oraz małżonka/małżonki  rodzin w linii prostej, ich oraz małżonka/małżonki rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt.3, osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.
 5. W Konkursie można wygrać tylko jedną nagrodę
 6. Uczestnik Konkursu   przed przystąpieniem do Konkursu winien upewnić się, że ma odblokowane u swojego operatora GSM usługi Premium oraz, że w trakcie Konkursu będzie mógł wysłać  przynajmniej 2 SMSy Premium pod wskazany w Regulaminie numer 7157 (koszt jednego sms 1zł netto /1,23zł brutto).
 7. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z konkursem) wysyłając e-mail na adres: reklamacje@teleaudio.pl podając swój numer telefonu lub wysyłając bezpłatny SMS o treści REZYGNACJA pod numer 8091.

 

§3

Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 19.05.2020 od godziny 06:00 do 02.06.2020 do godziny 10:00 przesłać SMS pod numer 7157 o treści NAVAL lub o innej treści podawanej w materiałach promocyjnych Konkursu („Zgłoszenie”).
 2. Uczestnicy, którzy prześlą prawidłowe Zgłoszenie (sms o treści NAVAL) otrzymają w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończania przyjmowania zgłoszeń wiadomość SMS  wraz z zadaniem finałowym („Zadanie Konkursowe”). Odpowiedź na Zadanie Finałowe należy wysyłać za pomocą SMS pod numer 7157 zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z Zadaniem Finałowym.
 3. Po zakończeniu Konkursu niezależna Komisja Konkursowa złożona z 4 przedstawicieli Organizatora ustali osoby uprawnione do nagród spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie Konkursowe. Kryterium przyznania nagrody będzie pomysłowość,  oryginalność i dowcipność odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 4. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 (pięciu) Uczestników, którzy według Komisji nadesłali najbardziej pomysłową, najbardziej oryginalną i najśmieszniejszą odpowiedź na Zadanie konkursowe.
 5. Przedstawiciel Organizatora Konkursu po zakończeniu Konkursu będzie kontaktować się telefonicznie ze Zwycięzcami.  Próba uzyskania połączenia podejmowana będzie nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie.
 6. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem uprawnionym do nagrody, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie - kwalifikacja Uczestnika jest anulowana i próba wyłonienia Uczestnika Konkursu uprawnionego do nagrody, według opisanej powyżej procedury, jest ponawiana, aż do momentu  przyznania nagrody.
 7. W celu wydania nagrody Zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, na który zostanie przesłana nagroda.

  

§4

Nagrody

 1. W Konkursie przewidzianych jest 5 (pięć) nagród - książki Navala o wartości 40 zł.
 2. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na inny rodzaj nagród lub na ich równowartość pieniężną.

 

§5

Prawidłowość przebiegu Konkursu

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.
 2. Wątpliwości co do odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygać będzie powołana przez Organizatora Komisja Sprawdzająca, o której mowa w § 6 Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału Konkursie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik znał Pytanie finałowe, odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane lub korzystał z innej pomocy nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem.

 

§6

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs sms - Wygraj książkę Navala”
 2. W reklamacji należy podać:

- imię i nazwisko nadawcy reklamacji,

- adres korespondencyjny,

- telefon kontaktowy,

- przyczynę i przedmiot reklamacji,

- uzasadnienie reklamacji,

- oczekiwanie / żądanie wobec Organizatora.

 1. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
  - Przewodniczący,

- Zastępca Przewodniczącego,

- Sekretarz,

przy czym w skład Komisji Sprawdzającej nie wchodzą członkowie Komisji Konkursowej.

 1. Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty zaistnienia podstawy do jej wniesienia. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 3. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  

 

§ 7

Ochrona Danych Osobowych

            

1.    Administratorem danych osobowych jest Organizator: Teleaudio DWA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770, dane kontaktowe: telefon 22/ 244 40 00 , adres email reklamacje@teleaudio.pl

2.     Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

a)numer telefonu,

b)dane osobowe Zwycięzców:

     -  imię i nazwisko,

     -  adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,

     -  adres email,

     - numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody (w przypadku nagrody   pieniężnej),

     -  numer PESEL (jeśli wymagany do rozliczeń podatkowych)

c) dane osobowe wskazywane w reklamacji:

-  imię i nazwisko;

- adres zamieszkania / adres korespondencyjny,

-  adres email,

-  inne, wskazane przez nadawcę reklamacji. 

3.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy - tj. do dokonania zgłoszenia do konkursu i udziału w konkursie (przy czym umową jest niniejszy Regulamin),

b)  § 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (promocji) usług grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu, do której należy Administrator oraz archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie.

Pod pojęciem: "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.      

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)  przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie,

b)  przesyłania pytań / zadań konkursowych,

c)  wyboru Zwycięzcy,

d) weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania nagrody,

e)  wydania / przesłania / wypłaty  nagrody,

f) rozpoznania ewentualnej reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:

g) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników Konkursu o nowych konkursach / loteriach / serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,

h) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

5.    W przypadku, gdyby Administrator zainteresowany byłby upublicznieniem imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska (ewentualnie wraz z podaniem miejscowości zamieszkania) Zwycięzcy, wystąpi do Zwycięzcy o udzielenie w tym zakresie stosownej zgody, przy czym udzielenie zgody będzie całkowicie dobrowolne, a odmowa jej udzielenia nie wywoła żadnych negatywnych skutków dla Zwycięzcy; w tym zakresie przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na zasadach zawartych w zgodzie, a zgoda będzie mogła zostać w każdej chwili odwołana.

6.    Odbiorcą danych osobowych Uczestnika może być:

     Telewizja POLSAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000388899,

     - w sytuacji, gdy podmiot ten będzie sponsorem lub podmiotem odpowiedzialnym za wydanie / przesłanie / wypłatę nagrody, co nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości powierzenia przez Administratora danych osobowych innemu podmiotowi, na podstawie i zasadach określonych w RODO.

7.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8.    Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres przeprowadzania konkursu, wydania nagród, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających.

       Dane osobowe - w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b)  - przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą; dane osobowe - w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym (po zakończeniu Konkursu), o których mowa w ust. 3 lit. b) - przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z konkursu.

9.    Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.

10.  W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi - w zależności od okoliczności - przyjęcie zgłoszenia do Konkursu lub udział w Konkursie lub przyznanie/wydanie/przesłanie/wypłacenie nagrody lub rozpoznanie reklamacji.

12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@teleaudio.pl

 

§8

 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora (Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa) oraz na www.polsatsport.pl.
 2. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
.
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Przeczytaj koniecznie