REGULAMIN ZABAWY „FINAŁ LIGI EUROPY UEFA 2020/2021”

Piłka nożna
REGULAMIN ZABAWY „FINAŁ LIGI EUROPY UEFA 2020/2021”
fot. Materiały prasowe

REGULAMIN ZABAWY „FINAŁ LIGI EUROPY UEFA 2020/2021”

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady Zabawy pt. „Finał Ligi Europy UEFA 2020/2021”, mającej na celu promocję transmisji z meczu finałowego Ligi Europy UEFA w sezonie 2020/2021, realizowanej przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. w programie Polsat Sport Premium („Zabawa”).
 2. Organizatorem Zabawy jest Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000388899, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 113-00-54-762, o numerze REGON: 930171612, o kapitale zakładowym w wysokości 236.946.700,00 złotych (dalej: „Organizator”).
 3. Na potrzeby Zabawy przyjmuje się następujące definicje:
 4. UEFA” – Unia Europejskich Związków Piłkarskich będąca organizatorem rozgrywek Ligi Europy UEFA 2020/2021;
 5. Facebook” - serwis społecznościowy Facebook będący własnością Facebook, Inc.
 6. Polsat Sport” - program pod nazwą „Polsat Sport”, którego nadawcą jest Organizator;
 7. Profil Polsat Sport” - profil Polsat Sport w serwisie Facebook dostępny pod adresem https://www.facebook.com/Polsatsportpl;
 8. Redakcja Polsat Sport” – 3 (trzech) członków redakcji Polsat Sport wyznaczonych przez Organizatora;
 9. Strona internetowa Polsat Sport” – strona internetowa Polsat Sport dostępna pod adresem https://www.polsatsport.pl/
 10. Uczestnik” – uczestnik Zabawy, spełniający kryteria określone w § 2 Regulaminu;
 11. Post” – post informujący o organizowanej Zabawie, opublikowany na profilu Polsat Sport w dniu 27.04.2021.
 12. Zabawa rozpoczyna się w dniu 27.04.2021 r. i trwa do 09.05.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia albo wydłużenia czasu trwania Zabawy. O nowym czasie trwania Zabawy Uczestnicy zostaną poinformowani na profilu Polsat Sport.
 13. Informacje na temat Zabawy dostępne są na profilu Polsat Sport i na stronie internetowej Polsat Sport.
 14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Polsat Sport.
 15. Zabawa jest organizowana na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Zabawa odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Przed dokonaniem zgłoszenia swojego udziału w Zabawie Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami uczestniczenia w Zabawie określonymi w Regulaminie. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek ze wskazanych w Regulaminie warunków, spełnienia warunku wykluczającego udział w Zabawie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Zabawy wskazanych w Regulaminie, Uczestnik Zabawy zobowiązany jest do odstąpienia od zgłoszenia udziału w Zabawie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Zabawie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia swojego udziału w Zabawie wbrew postanowieniom Regulaminu.
 18. Zgłoszenie swojego udziału w Zabawie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz akceptacją wszystkich zawartych w nim warunków.
 19. Nad prawidłowością przeprowadzenia Zabawy czuwa Redakcja Polsat Sport. Zadaniem Redakcji Polsat Sport będzie w szczególności:
 20. nadzór nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem, przebiegiem Zabawy;
 21. wyłonienie i ogłoszenie Wyróżnionego;
 22. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 • 2
  Uczestnicy
 1. Uczestnikiem Zabawy może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami określonymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
 2. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
 3. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. posiada profil w serwisie Facebook uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika,
 5. akceptuje warunki Regulaminu, a także warunki Regulaminu, Standardów społeczności oraz pozostałych regulaminów i zasad, mających zastosowanie do użytkowników serwisu Facebook,
 6. wykonała zadanie określone w Poście, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 ppkt. a) i b) Regulaminu.
 • 3
  Przebieg Zabawy
 1. W celu wzięcia udziału w Zabawie zadaniem Uczestnika jest łącznie:
 2. prawidłowe wytypowanie zwycięzców obydwu par półfinałowych Ligi Europy UEFA w sezonie 2020/2021 (rozgrywających mecze odpowiednio w dniu 29.04.2021 r. i 06.05.2021 r.) oraz opublikowanie tych typowań w formie komentarza pod Postem w serwisie Facebook do dnia 29.04.2021 r. do godz. 21:00 („Komentarz”);
 3. opublikowanie w ramach Edycji Komentarza pod Postem w serwisie Facebook, zdjęcia przedstawiającego Uczestnika kibicującego wybranej przez siebie drużynie w czasie trwania telewizyjnej transmisji na żywo w programie Polsat Sport Premium (wraz z widocznym ekranem z w/w transmisją w tle) do dnia 06.05.2021 r. do godz. 23:00. („Zdjęcie”).
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Zabawie tylko raz.
 5. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez tego samego Uczestnika, w celu wprowadzenia w błąd Organizatora.
 6. Spośród Zdjęć opublikowanych przez Uczestników, którzy prawidłowo wykonali część zadania określoną w ust. 1 ppkt. a) niniejszego paragrafu, Redakcja Polsat Sport – według własnego wyboru - wybierze zwycięskie Zdjęcie. Kryterium wyboru zwycięskiego Zdjęcia będzie kreatywność.
 7. Redakcja Polsat Sport zapewnia sobie możliwość wyboru więcej niż jednego zwycięskiego Zdjęcia.
 8. Uczestnik, który według Redakcji Polsat Sport nadesłał zwycięskie Zdjęcie otrzyma tytuł Wyróżnionego.
 9. Ogłoszenie wyników Zabawy oraz wyłonienie Uczestnika, który otrzyma tytuł Wyróżnionego („Wyróżniony”) nastąpi na profilu Polsat Sport do dnia 09.05.2021 r. do godz. 23.59.
 • 4
  Oświadczenia
 1. Biorąc udział w Zabawie, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnianie Zdjęcia za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu Polsat Sport, z notą autorską obejmującą imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania Uczestnika, a także zdjęcie profilowe, którym Uczestnik posługuje się w serwisie Facebook.
 2. Publikując Zdjęcie w celu wzięcia udziału w zabawie, Uczestnik oświadcza jednocześnie, że:
 3. zdjęcie jest wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika,
 4. zakres posiadanych przez Uczestnika praw do Zdjęcia jak i do wkładów twórczych w nim wykorzystanych, umożliwia wzięcie udziału w Zabawie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 5. Zdjęcie jak i wkłady twórcze w nim wykorzystane nie mają wad prawnych, nie naruszają niczyich praw autorskich, praw do znaków towarowych, ani dóbr osobistych, w tym w szczególności praw do wizerunku osób w nim przedstawionych,
 6. posiada zgodę wszystkich osób uwiecznionych na/w Zdjęciu na rozpowszechnianie ich wizerunku i podobizny oraz innych danych identyfikujących, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem, zarówno w trakcie trwania Zabawy, jak i po jej zakończeniu, w tym w szczególności, ale nie jedynie, na potrzeby przeprowadzenia Zabawy, ogłoszenia wyników Zabawy, a ponadto promocji i reklamy Zabawy oraz Polsat Sport i Organizatora przez Organizatora, jak i każdy inny podmiot, któremu Organizator zezwoli na korzystanie ze Zdjęcia, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że nie naruszy to dobrego imienia danej osoby,
 7. nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem, rozporządzaniem i korzystaniem ze Zdjęcia lub jego opracowań przez Organizatora oraz każdy inny podmiot, któremu Organizator zezwoli na korzystanie ze Zdjęcia, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu; Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Organizatora wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych poprzez wykorzystanie zdjęcia lub jego opracowań, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Zdjęcie nie będzie udostępnione w celach promocyjnych ani reklamowych oraz nie będzie zawierało treści o takim charakterze,
 9. Publikując Zdjęcie w celu wzięcia udziału w Zabawie, Uczestnik jednocześnie udziela Organizatorowi wyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji obejmującej prawo do udzielania sublicencji, na korzystanie ze Zdjęcia bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, poprzez rozpowszechnianie, rozporządzanie i korzystanie ze Zdjęcia, w tym, w szczególności:
 10. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy i wydań dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, optyczną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, na dowolnych nośnikach, w tym na kliszach, taśmach, nośnikach cyfrowych, magnetycznych, kościach pamięci, niezależnie, czy nośnik wykorzystywany jest w urządzeniu stacjonarnym czy przenośnym, a także poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i GSM, UMTS, LTE, umożliwiających w szczególności eksploatację i montaż Zdjęcia samodzielnie bądź przy wykorzystaniu innego urządzenia, na potrzeby m.in. przygotowania nadania i reemisji, oraz przepisywanie dokonanych utrwaleń na inną technikę/system/rodzaj zapisu dla celów między innymi nadania lub emisji, jak i na potrzeby wymiany nośników,
 11. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji lub fonii, w tym transmisja na żywo lub live-to-tape, simulcasting, webcasting, przewodowo lub bezprzewodowo, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, za pomocą platform cyfrowych, w sieciach kablowych, dla wszelkich typów odbioru telewizji, w tym telewizji mobilnej, telewizji dostępnej za pośrednictwem telefonii komórkowej, Internetu, sieci komputerowych, telekomunikacyjnych i multimedialnych, w tym w obiektach zamkniętych,
 12. publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej/niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania, po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci multimedialnych, zarówno w otwartym, jak i zamkniętym obiegu, oraz na stronach i portalach internetowych,
 13. w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, w każdej formie tej usługi, w tym poprzez streaming, w serwisach VOD (m.in. AVOD, SVOD, TVOD, NVOD, FVOD), pay-per-view, w serwisach catch-up, w tym między innymi na platformie multimedialnej IPLA (dostępnej w Internecie poprzez aplikację komputerową i stronę internetową ipla.tv lub inne strony internetowe, będące w lub inne strony internetowe, będące w dyspozycji Telewizji Polsat Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o. oraz poprzez player oparty na rozwiązaniu IPLA),
 14. wykorzystanie Zdjęcia w materiałach promocyjnych zarówno Organizatora, jak i programu lub audycji Organizatora.
 15. Publikując Zdjęcie w celu wzięcia udziału w Zabawie, Uczestnik jednocześnie upoważnia Organizatora jak i każdy inny podmiot, któremu Organizator zezwoli na korzystanie ze zdjęcia, zgodnie z treścią ust. 3 powyżej, do:
 16. rozpowszechniania, rozporządzania i korzystania z opracowań Zdjęcia, w szczególności, poprzez dowolną modyfikację zdjęcia, w tym poprzez jego skracanie lub dodawanie dodatkowych elementów, bez ograniczeń terytorialnych, przez cały okres trwania praw do opracowań i ich eksploatacji na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym, w celach komercyjnych,
 17. podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Zdjęcia publiczności, sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Zdjęcia oraz wykonywania nadzoru autorskiego,
 18. podjęcia decyzji o sposobie oznaczenia Zdjęcia.
 19. Organizator oświadcza, że:
 20. zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika i bezzwłocznego usunięcia opublikowanego przez Uczestnika Komentarza i/lub Zdjęcia, na każdym etapie Zabawy, w przypadku, gdy Uczestnik:
 21. ingeruje w mechanizm działania Zabawy,
 22. posługuje się fikcyjnym profilem w serwisie Facebook,
 23. zastrzega sobie prawo weryfikacji opublikowanego przez Uczestnika Komentarza i/lub Zdjęcia, zdyskwalifikowania Uczestnika i bezzwłocznego usunięcia opublikowanego przez Uczestnika Komentarza i/lub Zdjęcia w przypadku, gdy Komentarz i/lub Zdjęcie będzie zawierało treści:
 24. niezgodne z tematyką Zabawy,
 25. naruszające prawo lub dobre obyczaje, w tym, w szczególności zawierające treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, godzące w przekonania światopoglądowe lub religijne, zawierające pornografię lub erotykę,
 • naruszające lub godzące w prywatność lub dobre imię, wiarygodność handlową lub renomę osób trzecich lub w zasady uczciwej konkurencji;
 1. naruszające warunki Regulaminu,
 2. naruszające warunki Regulaminu, Standardów społeczności oraz pozostałych regulaminów i zasad, mających zastosowanie do użytkowników serwisu Facebook,
 3. zastrzega sobie prawo do opublikowania Komentarza i/lub Zdjęcia po wcześniejszym zatwierdzeniu zgodności Komentarza i/lub Zdjęcia z Regulaminem,
 4. zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia opublikowanego przez Uczestnika Zdjęcia w przypadku uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia jej praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem ze Zdjęcia lub jego opracowania, na zasadach określonych w Regulaminie,
 5. nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, posługujące się Zdjęciem bez zgody Organizatora,
 6. uczestnictwo w Zabawie jest nieodpłatne i dobrowolne; każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Zabawie w każdym czasie do dnia ogłoszenia wyników Zabawy oraz wyłonienia Uczestnika, który otrzyma tytuł Wyróżnionego, zgodnie z treścią § 3 ust. 6 Regulaminu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację poprzez wiadomość prywatną na profilu Polsat Sport.
 • 5
  Nagrody
 1. Nagrodami rzeczowymi w Zabawie są bilety na mecz finałowy Ligi Europy UEFA w sezonie 2020/21 w Gdańsku („Nagrody”).
 2. Każdemu Wyróżnionemu spełniającemu wymagania określone Regulaminem zostanie przyznana 1 (jedna) Nagroda, z zastrzeżeniem treści § 6 Regulaminu. O przyznaniu nagród Wyróżnieni zostaną powiadomieni na Profilu Polsat Sport.
 3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 4. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na jej równowartość pieniężną.
 5. Wyróżniony któremu została przyznana Nagroda nie jest uprawniony do przeniesienia praw do przyznanej mu Nagrody na osobę trzecią.
 6. Wyróżniony ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie, przesłane na adres Organizatora wskazany w Regulaminie.
 7. W celu realizacji prawa do Nagrody Wyróżniony zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, poprzez wiadomość prywatną na profilu Polsat Sport, następujących danych Wyróżnionego:
 8. imienia i nazwiska;
 9. numeru telefonu;
 10. adresu e-mail,

w ciągu 36 godzin od dnia ogłoszenia wyników Zabawy oraz wyłonienia Uczestnika, który otrzyma tytuł Wyróżnionego, zgodnie z treścią § 3 ust. 6 Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora.

 1. Jeżeli przekazane dane osobowe okażą się nieprawdziwe, Wyróżniony traci prawo do Nagrody, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora.
 2. Nagroda zostanie przesłana w sposób elektroniczny przez UEFA jako organizatora Ligi Europy UEFA w sezonie 2020/2021.
 • 6
  Obowiązki Organizatora
 1. Organizator jako płatnik odpowiada za naliczenie, pobranie i odprowadzenie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 2. Organizator funduje dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie należnego 10-procentowego podatku dochodowego od nagród, w przypadku, gdy obowiązek zapłaty podatku wystąpi.
 3. W przypadku, gdy nagroda rzeczowa nie jest wolna od podatku, Organizator jest fundatorem nagrody pieniężnej, przeznaczonej tylko i wyłącznie na pokrycie podatku od nagród, podatek zostanie wpłacony przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.
 • 7
  Postanowienie reklamacyjne
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji skierowanej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie, z dopiskiem „Zabawa pt. „Finał Ligi Europy UEFA 2020/2021”, w terminie 7 (dni) od dnia ogłoszenia wyników Zabawy oraz wyłonienia Uczestnika, który otrzyma tytuł Wyróżnionego zgodnie z treścią § 3 ust. 6 Regulaminu (dalej „Reklamacja”). Złożenie przez Uczestnika Reklamacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania przez Organizatora. Powiadomienie o rozstrzygnięciu w przedmiocie Reklamacji przesłane zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Uczestnika wskazany w Reklamacji.
 3. Reklamacja złożona po upływie terminu złożenia Reklamacji, określonego w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu, nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana. O dochowaniu terminu złożenia Reklamacji świadczy data nadania przesyłki zawierającej Reklamację listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.
 4. Reklamacja od decyzji Organizatora o nierozpatrzeniu Reklamacji w powodu wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu, nie przysługuje.
 • 8
  Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Organizator.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na zasadach opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 • 9
  Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook, w tym za czasowe lub stałe zablokowanie Profilu Polsat Sport.
 2. Zabawa nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana, czy wspierana przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszej Zabawy następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu Facebook.
 3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Zabawy. Wszelkie roszczenia związane z Zabawą należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Zabawy.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Zabawy i obowiązuje do dnia ogłoszenia wyników Zabawy oraz wyłonienia Uczestnika, który otrzyma tytuł Wyróżnionego, zgodnie z treścią § 3 ust. 6 Regulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Uczestników Zabawy - niezależnie od Facebook Ireland Ltd. („Facebook”) - jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: daneosobowe@polsat.com.pl („Telewizja Polsat”).

W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.

Telewizja Polsat przetwarza dane osobowe Uczestników Zabawy na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) - w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Zabawie,
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku Wyróżnionych w Zabawie – w celu wykonania ciążących na Telewizji Polsat Sp. z o.o. obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagród,
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Telewizji Polsat Sp. z o.o., w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Telewizją Polsat Sp. z o.o., prowadzenia przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. komunikacji związanej z promocją Zabawy, złożenia, rozpatrywania reklamacji związanych z udziałem w Zabawie, dochodzenia przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. ewentualnych roszczeń oraz obrony przed nimi.

 

Dane osobowe uczestników Zabawy będą publikowane przez Telewizję Polsat na jej stronach internetowych, gdzie będą widoczne dla wszystkich ich użytkowników.

Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane maksymalnie do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Zabawie.

Telewizja Polsat nie profiluje danych osobowych Uczestników Zabawy oraz nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 Uczestnikom Zabawy przysługuje prawo:

 • żądania od Telewizji Polsat dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przeniesienia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Zabawie.

Jednocześnie informujemy, że Facebook ma dostęp do danych osobowych Uczestników Zabawy administrowanych przez Telewizję Polsat. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Facebooka są dostępne pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Dane osobowe użytkowników są przekazywane przez Facebook do Facebook Inc., w wyniku czego są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (USA). Przekazanie danych osobowych użytkowników do USA odbywa się – zgodnie z wymogami Facebooka – w oparciu o standardowe klauzule umowne (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) oraz na podstawie zgody użytkownika (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyraża on poprzez skorzystanie z usług Facebooka (co zaś jest niezbędnym elementem korzystania z fanpage’a).

Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie