Nowy statut PKOl. Znamy jego szczegóły

Inne
Nowy statut PKOl. Znamy jego szczegóły
fot. PAP
Siedziba PKOl w Warszawie

Na 19 grudnia zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednym z najważniejszych punktów ma być głosowanie nad przyjęciem nowego statutu. – To szereg zmian, które pozwolą nam zdynamizować działanie organizacji, ale też dostosować się do standardów MKOl. Dokument powstał w wyniku konsultacji z przedstawicielami poszczególnych związków, więc jest to głos całego środowiska – usłyszeliśmy w PKOl.

- Proponowane zmiany Statutu PKOl są wynikiem zarówno dyskusji o modelu funkcjonowania PKOl przed wyborami nowych władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kwietniu tego roku, a także kilkumiesięcznej pracy nowego zarządu i współpracowników prezesa PKOl prowadzonej od kwietnia 2023 roku – mówi Marek Pałus, sekretarz generalny Komitetu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znaleźli lukę w przepisach! Tak sportowcy unikali kontroli antydopingowych


Nowy dokument został skrócony o cztery artykuły w porównaniu do tego, który uchwalono w październiku ubiegłego roku. Jak informuje nas dział prawny PKOl, jest wynikiem konsultacji z całym środowiskiem sportowym, zostanie poddany pod głosowanie, więc nie ma wątpliwości, że jest potrzebny. Zmiany wynikają również z porozumień kontraktowych z nowymi sponsorami, którzy w ostatnim czasie zaczęli wspierać organizację. Chodzi np. o „rozszerzenie katalogu sposobów wynagradzania medalistów olimpijskich za osiągnięcia sportowe”. Ale są i inne zapisy, np. podnoszące rolę związków nieolimpijskich, które ubiegają się o udział w igrzyskach.


- Projekt statutu zakłada docenienie roli polskich związków sportowych działających w dyscyplinach nieolimpijskich w ten sposób, że będą one miały po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu PKOl, ale także zapewnioną reprezentację w zarządzie PKOl poprzez zagwarantowanie obecności co najmniej trzech przedstawicieli tych związków w tym gremium – tłumaczy sekretarz generalny Komitetu. – Innym kluczowym elementem zmian jest wzmocnienie roli polskich związków sportowych działających w dyscyplinach olimpijskich w taki sposób, że na Walnych Zgromadzeniach PKOl związki te będą miały pięć głosów. Jest to odpowiedź na postulat, by w Polskim Komitecie Olimpijskim zdecydowaną większość miały związki funkcjonujące w dyscyplinach olimpijskich, po to, by uniknąć ryzyka, że o sprawach istotnych dla PKOl będą decydowały inne organizacje. Dlatego zaproponowano, by związki te posiadały zdecydowanie więcej głosów niż polskie związki sportowe działające w dyscyplinach nieolimpijskich, a także inne osoby prawne będące członkami PKOl. Po raz pierwszy w historii funkcjonowania ruchu olimpijskiego w Polsce projekt statutu przewiduje docenienie roli Regionalnych Rad Olimpijskich, czyli tych członków PKOl, którzy są swego rodzaju reprezentantem PKOl w terenie. Projekt statutu gwarantuje Regionalnym Radom Olimpijskim nie tylko udział ich przedstawicieli w Zarządzie PKOl, ale także oficjalne uzyskanie statusu lokalnych reprezentantów PKOl w terenie i zapewnienie finansowania ich działalności przez PKOl.


W dokumencie jest również zapis o uproszczeniu wyboru członków zarządu wyznaczanych przez związki sportowe działające w sportach olimpijskich. O co tutaj chodzi? Pałus: - To kolejna istotna zmiana dotycząca usprawnienia funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Delegatów PKOl. Projekt statutu zakłada, że każdy z członków PKOl będzie reprezentowany na walnym zgromadzeniu przez jednego delegata, który będzie dysponował różną liczbą głosów w zależności od statusu organizacji będącej członkiem PKOl. Jest to rozwiązanie, które jest postulowane generalnie w całym polskim ruchu sportowym, ponieważ do tej pory poprzez możliwość reprezentowania jednej osoby prawnej przez kilka osób nie było gwarancji jednolitego sposobu reprezentacji danej osoby prawnej. Taki problem występuje także w polskich związkach sportowych i sprowadza się do tego, że w istotnych sprawach przedstawiciele jednej organizacji głosują w różny sposób. Projekt statutu niweluje to ryzyko, gwarantując, że każda organizacja będzie reprezentowana w sposób jednolity.


Wreszcie w projekcie rozesłanym do poszczególnych związków, które właśnie zapoznają się z propozycjami zmian, jest mowa także o dostosowaniu kadencji prezesa PKOl do standardów rekomendowanych przez MKOl. W praktyce oznacza to, że pierwsza kadencja ma trwać osiem lat, a kolejne po cztery lata. Przypomnijmy, że 22 kwietnia prezesem został Radosław Piesiewicz, który zastąpił Andrzeja Kraśnickiego, kierującego PKOl przez 13 lat. Wybory mają odbywać się do 31 października w roku letnich igrzysk olimpijskich.


- Projekt statutu porządkuje problem kadencyjności władz PKOl. Tutaj dostosowujemy się do zapisów Karty Olimpijskiej. To rozwiązanie było przedmiotem obrad zarówno prezydium zarządu PKOl, jak i zarządu w całości. Zostało zaakceptowane bez głosu sprzeciwu. W ocenie władz PKOl jest to rozwiązanie logiczne i pożądane, ponieważ pozwala na spokojną realizację przyjętego programu przez nowo wybrane władze PKOl bez konieczności koncentrowania się przez dłuższy czas nie tyle na sprawach merytorycznych dotyczących rozwoju organizacji, ale na kwestiach quasipolitycznych związanych z ewentualnymi kolejnymi wyborami – uważa sekretarz generalny.


Jak zmiany przyjmie środowisko sportowe, stanowiące PKOl? - Koncepcja zmiany statutu była szeroko omawiana i dyskutowana także wcześniej, jednak członkom PKOl w ostatnich latach nie przedstawiono logicznej i spójnej wersji takiego dokumentu. Kilka lat temu były podejmowane próby dostosowania statutu do przepisów Karty Olimpijskiej, w tym także co do kadencji władz, tak by przywrócić spójność kadencyjności z cyklem Igrzysk Olimpijskich. Jednak propozycje, wadliwe od strony prawnej, nie zostały przyjęte przez członków PKOl – mówi Pałus.


Zdaniem sekretarza generalnego, proponowana obecnie wersja statutu jest odpowiedzią na potrzeby i sugestie zgłaszane przez polskie związki sportowe i pozostałych członków PKOl podczas wielu spotkań, w tym również podczas posiedzeń Zarządu PKOl, gdzie reprezentowana jest zdecydowana większość członków PKOl.


- Dotychczasowy statut PKOl był w wielu miejscach niedoskonały, często nieprecyzyjny. Nie wpisywał się w nowoczesną koncepcję dynamicznego zarządzania organizacją sportową. Skomplikowana struktura członkostwa w PKOl nie gwarantowała właściwej reprezentatywności organizacji sportowych w zarządzie PKOl. Wielokrotnie napotykano na wątpliwości interpretacyjne, co nie służyło budowaniu zgodnej narracji wewnątrz organizacji – usłyszeliśmy w PKOl.


Nowy statut ma być poddany pod głosowanie 19 grudnia, czyli podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Do przyjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy delegatów reprezentujących członków PKOl, a uchwała musi być podjęta kwalifikowaną większością głosów, co oznacza, że za przyjęciem statutu musi głosować co najmniej dwie trzecie osób oddających głos.

kd, Redakcja, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Przeczytaj koniecznie